Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region Midt-Norge planlegger å etablere en statlig institusjonsavdeling i Hanskleiva 25 i Buvika. Avdelingen vil være døgnbemannet og er tenkt å gi plass til inntil 3 ungdommer i alderen 13-18 år som for en periode ikke kan bo hjemme. Under oppholder jobber vi sammen med ungdom, foresatte og nærmiljø for å gi god støtte og hjelp til å flytte hjem igjen eller til å forberede seg på en ny bo- og livssituasjon. 

Lenke til informasjon gitt i Skaun kommunestyre i februar: https://skaun.kommunetv.no/no/archive/41/case/848

Til enhver tid er det omtrent 170 ungdommer i Midt-Norge som av ulike grunner bor i barnevernsinstitusjon. Når vi nå ønsker å etablere oss i Skaun kommune er det både utfra et ønske om å styrke våre tjenester på sørsida av Trondheim og fordi vi oppfatter Skaun som en god oppvekstkommune med et aktivt og godt lokalmiljø. For å lykkes med vår samfunnsoppgave som er å gi hjelp og støtte til barn, unge og familier – så er en viktig forutsetning å gjøre dette i forståelse og samarbeid med berørte aktører lokalt. 

Bufetat har forståelse for at en slik etablering kan vekke spørsmål og reaksjoner. Vi ønsker en åpen og god dialog med nærmiljøet og identifisere tema som vil være viktig følge opp i fortsettelsen. 

Vi anbefaler å lese Kjære nabo - Et magasin om våre barnevarnsinstitusjoner i Midt-Norge om du ønsker å vite litt mer om temaet barnevernsinstitusjon og nærmiljø.

I møtet vil blant annet representanter fra Skaun kommune, Statsbygg, Lensmannskontoret i Orkdal og Bufetat region Midt-Norge være tilstede – og vi vil gi nærmere info om våre planer, vår virksomhet, «våre» ungdommer, status i forberedelser og kontakt med samarbeidsparter og nærmiljø – samt gi rom for spørsmål og innspill til videre arbeid.

Det vil også være mulig å gjøre nærmere avtale om møte med oss dersom noen skulle ønske det.

For å ivareta nødvendige smitteverntiltak ber vi om påmelding til nils.harald.brattgjerd@bufetat.no innen kl 12 samme dag.

 

Hilsen Bufetat region Midt-Norge