Det er veglovens § 40-43 som gir bestemmelser om avkjørsler til offentlig veg

På kommunale veger er det kommunen som gir avkjørselstillatelse, mens på riks- og fylkesveger må søknaden sendes til Statens Vegvesen som har egne rutiner på dette.

Ved flytting av eksiterende avkjørsel til kommunal veg eller bygging av ny avkjørsel til kommunal veg så skal dette søkes om på eget skjema.