Kommunen opplever for tiden flere henvendelser fra personer som har mottatt tilbud om koronavaksine i Skaun, etter å ha mottatt første dose i en annen kommune. Dersom dette skjer, er det på grunn av en systemfeil; begge doser skal settes på samme sted, i regi av en og samme kommunes vaksinasjonsprogram.
 
Vi opplever dessverre utfordringer knyttet til manglende kommunikasjon mellom de ulike helseforetakenes og kommunenes journalsystem. Dette medfører risiko for at personer kan motta innkalling på flere steder ut i fra hva de jobber med, hvor de har fastlege, og hvor de har bostedsadresse. Skaun, som er en bokommune med mange som dagpendler for jobb, fritidsinteresser og annet, opplever kanskje særskilt mange problemer knyttet til dette.
 
Det er derfor viktig å presisere følgende:
begge vaksinedosene skal settes samme sted. Dersom du har mottatt første dose et annet sted, og så mottar tilbud om vaksine i Skaun; avslå tilbudet. Når du klikker på lenken du mottar fra helsenorge i forbindelse med innkalling skal det være mulig å hake av et alternativ om at du vaksineres et annet sted.
 
Dersom de to dosene settes i ulike kommuner risikerer du at dosene settes uten tilstrekkelig tidsintervall mellom, og vaksinen ikke oppnår ønsket effekt. Praksis nå er at samtlige vaksinemottakere skal vente i 12 uker mellom dosene, og det er ikke mulighet for å forespørre et forkortet tidsintervall. Dersom du mottar tilbud om andre dose og utsetter denne, vil nødvendigvis tidsintervallet mellom dosene bli lengre.

Den 7. juni informerte Folkehelseinstituttet om regjeringens beslutning om å justere doseintervall for koronavaksinasjon fra 12 til 9 uker. Endringen skulle ha tilbakevirkende kraft fra uke 20. Den 15. juni kom en ny beskjed fra Folkehelseinstituttet om at, på grunn av usikkerhet rundt leveranser av Pfizer-vaksine for juli, doseintervall på 12 uker skal opprettholdes inntil videre. Dette har medført at enkelte vaksinanter mottar dosene med et kortere tidsintervall enn praksis er. Disse utgjør kun et unntak, og praksis er at dosene skal gis med et intervall på 12 uker.