Beredskap

I Skaun kommune kan vi oppleve hendelser som for eksempel::
• Ras/utglidninger ved ekstrem nedbør
• Strømbrudd
• Varsel om pandemi (influensa)
• Flom
• Bilulykker – særlig langs E39
• Storm
• Andre uønskede hendelser

Alle kriser skjer uforutsette, det vil si at vi vet ikke når de inntreffer, om de inntreffer, hva det er og i hvilket omfang de inntreffer.

Informasjon

Ved en krise kan du forvente å finne informasjon på følgende steder:
• Kommunens nettside
• Radio og TV
Krisens art vil påvirke kommunens løpende informasjonsarbeid.

Kriseledelse

Skaun kommune har en egen kriseledelse som blir kontaktet av politet når krisen inntreffer. Beredskapssjefen i kommunen er rådmannen.

Planer

For å sikre at uønskede hendelser blir håndtert på en god måte, har Skaun kommune utarbeidet en rekke beredskapsplaner. Planene er retningsgivende i krisesituasjoner

Tips en venn Skriv ut

Skjema