Bredbånd i Skaun kommune - Høring

Innspill sendes postmottak@skaun.kommune.no - frist 28.04.2017

Skaun kommune har igjen mulighet å søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om tilskudd til økt bredbåndskapasitet med utbygging i 2018-2019.
Alle som ønsker å gi innspill til bredbåndsutbygging i Skaun kommune, må sende dette innen 28.04.2017.
Et krav for søknad om statlig støtte er at planlagt utbygging av økt bredbåndskapasitet skal ligge ute på høring i 30 dager for eventuelle innspill til den planlagte utbygging.

I regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune har disse områdene fått bredbånd de siste årene:

  • Vassbygda
  • Sagberget/Vigdal/Lereggen
  • Våttån/Åsbygda

Kriterier for støtte

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert til å få støtte til utbygging. Kriterier som kostnadseffektivitet, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer spiller også inn.

For søknad om tilskudd i 2017 er følgende områder blitt vurdert og foreslått for utbygging av økt bredbåndskapasitet i Skaun kommune:

  • Vennområdet
  • Aunbygda
  • Råbygda

I de områdene som er foreslått, er det rundt 60 husstander, som ut fra dekningskart er «hvite» områder og har 4mbits eller lavere.
Totalkostnaden for alle områdene er per i dag ikke kjent i påvente av opplysninger fra aktuelle utbyggere. Her vil innspill også få betydning for prioritering av områder.
Totalkostnad vil være av betydning for hvilke og hvor mange områder som bør prioriteres. Dette gjør at en avklaring på hvilke områder som endelig prioriteres, først vil være klart i forkant av søknadsfrist til NKOM.

Konstruktive innspill vil derfor være av stor betydning som bidrar til at det blir enklere for Skaun kommune å lage en god søknad om støtte til bredbåndsutbygging.
Medfinansiering fra private, velforeninger samt lokale bedrifter påvirker søknad i positiv retning. Her kan det eventuelt også gis opplysninger om egeninnsats (dugnad ved for eksempel gravearbeid).

Innspill om breibånd  vil også være positiv i forhold til arbeidet med utbygging av en god digital infrastruktur i Skaun kommune.

Skaun kommune er med og medfinansierer søknaden med inntil 20% av utbyggingskostnaden, begrenset oppad til kr. 1.500.000,-, under forutsetning av vedtak i Skaun kommunestyre den 27.04.17

Fristen for søknad til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) fra Skaun kommune er 03.05.2017.

Innspill sendes på e-post til postmottak@skaun.kommune. og merkes «innspill2017-bredbåndsutbygging».
Frist 28.04.2017

Kontaktperson for spørsmål: Knut Nygård, knut.nygard@skaun.kommune.no
eller Jim Hultgreen, jim.hultgreen@skaun.kommune.no

Mer om statlig støtte til bredbåndsutbygging  på hjemmesiden til NKOM: http://www.nkom.no/

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });