Dagtilbud - aktivitetstilbud

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagopphold gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser, personer med demens m.m.

Kriterier/vilkår

Du bor hjemme og har ikke andre tilbud.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Her finner du program for den aktuelle årstiden:

Dagopphold program-vår 2015
aaa

Lover og retningslinjer

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrifter

Sammen om pårørende

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknaden sendes til

Skaun kommune
Hjemmetjenesten
7353 Børsa

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Rossvollheimen
Telefon:72 86 73 30
Besøksadresse:7353 BØRSA

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-12-07 10:40
// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });