Deling av grunneiendom (Delingsloven § 3-1)

Når en grunneiendom deles, oppstår en ny eiendomsenhet. Denne blir registrert i det offentlige eiendomsregisteret GAB og i grunnboka ved Tinglysingen, Statens kartverk. For å kontrollere eventuelle tinglyste heftelser og rettigheter som finnes på den aktuelle grunn kan en kontakte Tinglysingen, Statens kartverk på tlf. 33 11 88 00.

Søknaden må beskrive planer for adkomst, vannforsyning og avløp. Dersom slike forhold vil berøre andre grunneiendommer, må hjemmelshaver gi en foreløpig bekreftelse.

Utslippstillatelse til grunn eller tett tank bør avklares før søknad om deling av grunneiendom blir sendt til kommunen, jfr. PBL § 66 nr. 2. Dette gjelder tomter som ikke kan tilknyttes offentlig avløpssystem.

Grensejustering (Delingsloven § 2-3)

Reglene om grensejustering anvendes når ugunstige grenser ønskes rettet, eller overføring av mindre areal mellom de berørte eiendommene. Panteheftelser overføres ikke ved grensejusteringer, men det tas hensyn til pantehavers rettigheter når søknaden vurderes. Det samme gjelder for eventuelle andre rettighetshavere.

Nabovarsling (Plan- og bygningsloven § 94)

Naboer og gjennboere skal varsles om tiltaket og informeres om merknadsfristen som er på to uker. Naboene varsles rekommandert eller ved signering på skjemaet "Gjenpart av nabovarsel". Naboene kan alternativt signere på søknadsskjemaet under Nabooppgave.

Signering

Søknaden signeres av grunneier eller advokat. Andre må ha fullmakt.

Søknaden leveres Skaun kommune, sammen med dokumentert nabovarsel og situasjonskart med inntegning av ønsket deling.

Dispensasjoner

Dispensasjoner fra arealplaner krever særlige grunner som det må redegjøres for i saken. Det er viktig at det krysses av for dispensasjon på side 1 i søknadskjemaet, når dette er aktuelt.

Saksbehandlingen

 1. Det bør innhentes uttalelse fra vei-, landbruk- og miljømyndighet når saken berører disse fagområdene. Alle fagmyndigheter må avgi et vedtak for at saken kan videreføres til sluttbehandling i kommunen.
 2. Søknaden behandles av kommunen.
 3. Delingssøknad som er i samsvar med reguleringsplaner, kommune- eller kommunedelplaner avsluttes av saksbehandler på teknisk kontor etter delegert myndighet.
 4. Saker som gjelder grensejusteringer og makeskifte krever som regel mindre saksbehandling. Dette må avgjøres av saksbehandler i hvert enkelt tilfelle.
 5. Samtykke til deling kan være betinget av at aktuelle servitutter/heftelser blir dokumentert og klargjort for tinglysing.

Klage

Avslag kan påklages til Fylkesmannen, i medhold av Forvaltningsloven kap. VI.

Priser

Behandling av fradelingssaker er belagt med gebyrer.

Utførelse

 1. Forretningen utføres av kommunens kart- og oppmålingsavdeling. Fastsetting av tidspunkt skjer gjerne i samråd med rekvirenten. Saksbehandler varsler eier(e) av tilstønde grunn.
 2. Fremmøte - grensegang - fastsettelse og merking av nye grenser. Protokoll. Klageadgang.
 3. Gebyr. Rekvirenten må gi beskjed dersom kjøper skal betale gebyrene.

Registrering og avslutning

 1. Kommunen utarbeider målebrev over parsellen som fradeles og tildeler gårds- og bruksnummer til denne.

 2. Kommunen sørger for at målebrev blir tinglyst. Fradelt parsell registreres som selvstendig eiendom i grunnboka. Grensejusteringer tinglyses på grunnbokbladene for berørte eiendommer.

 3. Målebrevet sendes rekvirent eller kjøper (etter avtale)

Gebyrer

Oppmålingstjenesten er belagt med gebyr.

Behandlingstid

 1. Fradeling av tomt(er) til bolig eller hytte som krever dispensasjonsbehandling: 6 – 12 måneder (inkl. behandlingstid hos fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret).

 2. Fradeling av tomt(er) innen regulert område for bolig eller hytte: måneder (inkl. behandling i Plan- og miljøutvalget).

 3. Tilleggsareal til eksisterende eiendom inntil 2,0 daa: 1 – 3 måneder.

Hjemmelsovergang

Fradelte enheter overdras til kjøper ved skjøte eller festekontrakt som tinglyses ved Tinglysingen, Statens Kartverk. Dersom kjøper oppfyller konsesjonslovens krav til erverv uten konsesjon, bekreftes dette i egenerklæring. Egenerklæringen følger skjøte til tinglysing. Ved grensejustering overføres arealene ved selgers underskrift på forretningsprotokollen.