Skaun kommune minner lag og organisasjoner om fristen for å søke om kulturmidler/driftstilskudd for 2021.

Søknadsskjema for kulturmidler, og retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune finnes på Skaun kommunes hjemmeside:

Søknadsfristen for 2021 er 1. mai. Søkere som ikke overholder denne fristen kan ikke påregne å få sin søknad behandlet. 

Følgende summer er til fordeling på de enkelte områder:

  • Barne- og ungdomsorganisasjoner:     kr. 50 000,-
  • Idrettslag og idrettsanlegg:                  kr. 370 000,-
  • Samfunnshus/forsamlingshus:            kr. 40 000,-
  • Musikklag:                                          kr. 125 000,-
  • Andre kulturorganisasjoner:               kr. 40 000,-


Til orientering

  • Ut over driftstilskuddene til lag og organisasjoner ønsker vi også opplyse om at tilskudd til løypekjøring har søknadsfrist som tilskuddene over, altså 1. mai. Denne tilskuddsordningen gjelder for de fire allidrettslagene.
  • For samfunnshusenes del gjøres fordelingen administrativt, for de fire andre kategoriene blir kulturmidlene fordelt etter politisk behandling. 
  • Rene idrettsbygg/klubbhus får ikke støtte via midlene forbeholdt samfunnshusene.
  • Tilskuddssummene oppgitt over er veiledende.