Kommunestyret vedtok i sitt møte den 10. desember 2020 (sak 89/20) å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune. For kraftverk, næringseiendommer og særskilte skattegrunnlag er skattesatsen 7,0 promille. For alle andre eiendommer (boliger, fritidseiendommer, landbruksboliger og tomter) er skattesatsen 3,25 promille.

For boliger og fritidsboliger gis det et bunnfradrag på 150 000 kroner per boenhet før skatten beregnes. Nyoppførte boliger gis fritak i inntil to år før det skrives ut skatt.

For boliger er det boligverdien (oppgitt fra skattedirektoratet) som legges til grunn for beregning av eiendomsskatten.

For øvrige eiendommer brukes egne kommunale takster fra 2007. I 2019 ble de kommunale takstene fra 2007 justert opp med 10% ihht eiendomsskattelovens § 8A-4. Denne økningen er videreført i 2021.

I 2021 blir eiendomsskatten fordelt på 4 terminer. Eiendomsskatten faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter, med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Fullstendige skattelister over alle eiendommer blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider i slutten av februar. Tidligere år har listene også blitt lagt ut på biblioteket og på rådhuset, men av smittevernhensyn blir listene i år kun lagt ut digitalt.

Alle som eier en eiendom i Skaun kommune har fått tilsendt egen skatteseddel.

Eier du en bolig, hvor Skatteetatens boligverdi er lagt til grunn for eiendomsskatten, har du i utgangspunktet ingen klagemulighet på fastsettelsen av eiendomsskattetaksten. Det er boligens verdi for inntektsåret 2019 (oppgitt på skattemeldingen) som er brukt som grunnlag for eiendomsskatten i 2021. Du må derfor forholde deg til de klagefrister som gjelder for ligningen det enkelte år. Spørsmål og klager på boligverdien må rettes til Skatteetaten. På skatteetatens hjemmesider finner du gode beskrivelser på hvordan du går fram for blant annet å endre boligverdien. Gå inn på www.skatteetaten.no/eiendomsskatt.

For alle andre eiendommer er fristen for å klage på skattegrunnlaget 6 uker fra du har mottatt skatteseddelen. Klagen må sendes skriftlig til Skaun kommune, eiendomsskattekontoret, Postboks 74, 7358 Børsa eller på e-post til postmottak@skaun.kommune.no.

Spørsmål om eiendomsskatten kan sendes til postmottak@skaun.kommune.no eller til telefon 72 86 72 00.

 

 

 

 

 

 

 

For 2021 kan du beregne eiendomsskatten på din bolig slik:

 

På skattemeldinga (tidl. selvangivelsen) for 2019 er formuesverdien på boligen oppgitt. For å finne boligverdien må dette beløpet multipliseres med 4. Eiendomsskattetaksten er 70 % av boligverdien. Tilslutt har kommunestyret vedtatt et bunnfradrag for alle boliger og fritidsboliger på kr 150 000. Summen av dette gir skattegrunnlaget som er oppgitt på skatteseddelen.

 

 

 

Eksempel:

Formuesverdi (fra selvangivelsen 2019):

875 000

Formuesgrunnlag/boligverdi (4 x ligningsverdi)

3 500 000

Lovpålagt reduksjonsfaktor (30 %)

-1 050 000

Eiendomsskattetakst (70 % av formuesgrunnlag)

2 450 000

Bunnfradrag

-150 000

Skattegrunnlag

2 300 000

Eiendomsskatt 3,25 promille

7 475