Den nye Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 trer i kraft med virkning fra og med i dag og gjelder i første omgang fram til 1. april.

Forskriften innskjerper karantenekravene, som nå lyder slik:
"Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås.

Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

  • gå på jobb eller skole
  • lengre reiser innenlands eller teiser utenlands
  • ta offentlig transport
  • oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg
  • oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med"

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Nytt i forskriften er også et forbud (§5) mot å dra til hytta hvis denne ligger i en annen kommune enn der du er folkeregistrert, altså din hjemkommune.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates imidlertid.

Det understrekes at "hytteforbudet" trer i kraft først når departementet bestemmer det, men det kan skje raskt dersom det viser seg at folk ikke lytter til anbefalingen om å holde seg hjemme. Oppfordringen er altså: Ikke dra på hytta!

Skaun kommune vil understreke at det er positivt at kommunens innbyggere går på ski og benytter det flotte løypenettet som finnes rundt omkring. Men unngå hyttelivet. Tenk også over at det er bruk for alle beredskapsressurser til forebyggende og behandlende helsearbeid, og at en gjerne vil unngå at enkeltpersoner eller grupper må reddes ned fra fjellet.