KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1. Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer eiendommen.

 

KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l.

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

 

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN

§ 3-1. Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken.

§ 3-2. Dyr

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

§ 3-3. Aktiviteter

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår.

§ 3-6. Byggevirksomhet mv.

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-7. Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-9. Fare for takras

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-10. Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.

 

KAPITTEL 4. RENHOLD PÅ OFFENTLIG STED

§ 4-1. Rengjøring av lys og luftegraver

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-2. Rydding av snø etter takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-3. Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau

Eier av hus eller grunn, jf. § 1-2, mot offentlig sted plikter å:

1. sørge for renhold av fortau og rennestein

2. rydde fortauet for snø etter snøfall

3. strø fortau når det er glatt

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

 

KAPITTEL 5. HINDRE FORSØPLING OG TILGRISING

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

 

KAPITTEL 6. OFFENTLIGE ANLEGG

§ 6-1. Kirkegård og gravplass

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

 

KAPITTEL 7. ARRANGEMENTER PÅ OFFENTLIG STED

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementer sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på offentlig sted.

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten ifølge med foreldre eller andre foresatte.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

 

KAPITTEL 8. PANTELÅNERVIRKSOMHET

§ 8-1. Pantelånervirksomhet

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

 

KAPITTEL 9. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 9-1. Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning.

§ 9-2. Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-3. Kommunal håndhevelse

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l. på eller utover fortau)

§ 3-9 Fare for takras

§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver

§ 4-2 Rydding av snø etter takras

§ 4-3 Vannavløp

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau, (krever lokal sedvane)

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kan håndheves av Skaun kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Skaun kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

§ 9-4. Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves forskrift av 19-07-1979 nr. 4412 om politivedtekt for Skaun kommune, Sør-Trøndelag.

Eventuelle merknader framsettes skriftlig og sendes:
Skaun kommune, postboks 74, 7538 BØRSA
Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no