Skaun kommune publiserte den 7. juli nyheten om at det vil foregå omfattende gravearbeider rundt på skoleområdene i Børsa sentrum i løpet av sommeren. Det er nå avklart at anleggsstart utsettes til uke 31, og arbeidet vil ikke kunne avsluttes til skolestart, slik man tidligere har håpet.

Les hele saken her.

Anleggsarbeidet er utsatt

Det planlagte anleggsarbeidet i Børsa sentrum er ikke iverksatt som forventet, i påvente av enkelte tillatelser som tidsmessig er utenfor kommunens kontroll. Anleggsstart utsettes derfor til uke 31, og det er nå sikkert at gravearbeidene vil berøre skolens utearealer og trafikksituasjonen i området også etter skolestart. Enhetsleder for skole og oppvekst er orientert om denne beslutningen, og avbøtende tiltak vil besluttes i møter senere på sommeren, nærmere skolestart.

Vil ha betydning også for myke trafikanter i Børsa

Området vil bli preget av tungtrafikk gjennom flere uker i sommer og i høst, og krysset mellom barneskolen og ungdomsskolen vil bli spesielt belastet. Dette vil ha stor betydning for alle myke trafikanter i Børsa, og vi oppfordrer alle til å så langt som mulig unngår å benytte gangveiene nærmest skolen, men istedet benytter trygge alternativer, som gangveiene vest og sør for Skaun ungdomsskole med inngang nedenfor barnehagen, og vestsida av fylkesveien. Sweco leier inn trafikkvakter morgen og ettermidddag for å sikre, orientere og veilede myke trafikanter. Det er også aktuelt å benytte denne løsningen igjen ved skolestart, dersom behovet er der.