Høringer

 

Planer m.m. til høring / offentlig ettersyn Høringsfrist

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Buvika panorama

Plan- og miljøutvalget vedtok den 03.10.17 å legge forslag til reguleringsplan for Buvika Panorama ut til offentlig ettersyn. Planområdet er på ca. 3 daa og ligger på gnr/bnr 8/9, den gamle samvirkelagstomta sentralt i Buvika. Planen legger til rette for utbygging av 12 boenheter i ett fellesbygg over 2 plan.

Eventuelle merknader framsettes skriftlig og sendes Skaun kommune, postboks 74, 7538 BØRSA
eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

Frist for innsending av merknader er 30.12.17.

Vedtak

Bestemmelser

Plankart Buvik panorama

Snitt

Illustrasjonsplan

ROS analyse

Støyrapport

Geoteknisk rapport

30.12.2017

Høring - Sektorplan kultur 2018.2021 - Handlingsprogram idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg

Handlingsprogram idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg - vedlegg til sektorplan kultur 2018.2021.

Resultatvurdering av handlingsprogram idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i sektorplan 2014-2017.

15.10.17

 

 
Tips en venn Skriv ut

Skjema