Brann- og redningstjenesten har anskaffet snøscooter og har tilgang til ATV for å ha tilstrekkelig mobilitet i utmark. Vi lytter på dine råd og erfaringer på hvordan vi på best mulig måte kommer oss til din hytte.

Miljøverndepartementet har vurdert at feiing og tilsyn med fyringsanlegg regnes som "oppsyns- og tilsynstjeneste" jf. motorferdselloven § 4 første ledd bokstav a og forskriften § 3 første ledd bokstav a jf. § 2 første ledd bokstav c. Dette innebærer at tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i forbindelse med feiing og tilsyn av fyringsanlegg har hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann.

Her kan du lese departementets vurdering i sin helhet.