Mål og intensjoner - spillemidler

Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen Idrett og fysisk aktivitet for alle;

Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv (fra bestemmelser om tilskudd til idrett og fysisk aktivitet 2014, Det kongelige kulturdepartementet)

For Skaun kommunes del blir innsatsen på idrettsområdet omtalt i Sektorplan kultur. Her heter det (i høringsnotatet):

Idrettsområdet er det feltet som i størst grad engasjerer barn, unge og voksne i Skaun kommune. Samlet medlemstall i kommunenes idrettslag er på 3 627 (2013-tall), noe som tilsvarer nesten halvparten av kommunens innbyggere. I tillegg engasjerer idrettslagene foreldre og andre til aktiviteter og flere bruker også tilbud tilrettelagt av idrettslagene uten å være medlemmer. Det er et mål å støtte opp rundt den aktiviteten som idrettslagene tilrettelegger i kommunen.

Orientering om søknadsfrister

For spillemiddelbehandlinga i Skaun kommune er søknadsfristen 1. oktober.
Kravet om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av avviklet fra og med 2019. Les mer om søknadsprosessen på www.anleggsregisteret.no
 

Alle spillemiddelsøknader skal sendes elektronisk på www.anleggsregisteret.no Nye anlegg trenger referansenummer/registreringsnummer til skjemaet.Ta kontakt i god tid før søknadsfrist for å få tildelt dette.
 

For å kunne søke om tilskudd fra spillemidlene må anlegget være del av Sektorplan for kultur. Det betyr at anlegget er vurdert og planlagt gjennom en prosess i kommunen, og at planene er vedtatt i kommunestyret. Det vil være politisk behandling, med prioritering av søknadene i Skaun kommunestyre i oktober/november, sammen med rullering av Handlingsprogrammet for idrett fra Sektorplan kultur.


Eventuell tildeling av midler til søknadene fra Skaun kommune fordeles av Trøndelag fylkeskommune i møte mai/juni påfølgende år.

Skaun kommune sender årlig ut et infoskriv til aktuelle lag og organisasjoner. 

Momskompensasjon

Frist for å søke om momskompensasjon til Lotteri og stiftelsestilsynet er 1. september.


Informasjon om momskompensasjon til frivillige organisasjoner finner du her


Her finner du søknadsskjema


Dersom du har spørsmål, ta kontakt på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.