Kommunen har fått henvendelser om folk som ferdes over jorder flere steder i Skaun, på nysådd åker. Dette setter varige spor og reduserer avlinga.

I og på innmark har allmennheten kun en ferdselsrett som er begrenset til vinterhalvåret. Sommerstid skal ferdselen foregå på vei eller sti. Regelen er hjemlet i Lov om friluftslivet:

§3 Ferdsel i innmark.

I innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober

Innmark favner blant annet all slags dyrket mark, engslått og beiteområder for dyr, såvel som gårdsplasser, hustomt og hyttetomter.

Dette betyr at etablerte stier over dyrka mark ikke skal benyttes nå på sommeren.

I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Utmark er alt som ikke regnes for innmark etter friluftsloven, slik som skog, fjell og kystområder.