Fysio- og ergoterapitjenesten

Enhetsleder: Eli Haugen

 

Postadresse: Rådhuset, 7353 Børsa
Telefon: 72 86 72 00
Telefon fagleder: 72 86 73 55  og Ergo: 72 86 73 57
E-post fagleder: toril.eid.kjerstad@skaun.kommune.no

 

Målsetting
Optimalisere personens forutsetninger for bevegelse, aktivitet og deltakelse, for å fungere mest mulig selvstendig i dagliglivet.

Målgruppe er personer med smerter eller nedsatt funksjon i bevegelsesapparatet, eller sammensatte funksjons- og deltakelsesvansker. Vanskene kan være medfødt eller ervervet. Personene kan ha behov for assistanse for å oppnå, gjenvinne eller vedlikeholde sine optimale funksjons- og deltakelsesmuligheter. Det kan være på det fysiske, sansemessige, psykiske og/ eller sosiale plan, i forhold til hjem, skole, arbeid og/ eller fritid.
 
Avdelinga yter tjenester i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om pasient- og brukerrettigheter.
 
Ansatte         
2,3 stilling fysioterapeuter i tilsammen 230%
1 turnuskandidat i 100% stilling som skifter hver 15. februar og 15. august
1 ergoterapeut i 80% stilling, som også er fagleder
 
Kommunal fysioterapi
Fysioterapeuter har kroppen og menneskets bevegelser som utgangspunkt for sine tiltak. Fysioterapeuten gir hjemmebehandling til de som ikke kan komme til instituttet. Det gis behandling til eldre i institusjon samt barn og unge i barnehage og skole. Forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot ulike grupper i befolkningen er også en arbeidsoppgave.Fysioterapi

Gruppetilbud
  • Bassenggruppe for barn med henvisning.
  • Åpen barselgruppe for småbarnsmødre, en gang i uka.
  • Åpen trimgruppe for eldre på Rossvollheimen og Venn 1 gang pr.uke.
  • Åpen SOL-gruppe for personer med psykiske plager, en gang i uka.

 

Kommunal ergoterapi

Ergoterapeuter har mennesket i aktivitet i samspill med omgivelsene som utgangspunkt for sine tiltak. Ergoterapeuten formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser i alle aldersgrupper. Bistand i tilrettelegging av bolig og omgivelser er en annen oppgave. Ergoterapeuten drar på hjemmebesøk til hjemmeboende og til barn og unge i barnehage og skole.
 
 
 
Privat fysioterapi
Fysioterapeutene i privat praksis tar i mot pasienter til behandling etter rekvisisjon fra lege. Ved Børsa fysioterapi AS jobber tre fysioterapeuter. Instituttet har adresse Rådhusvegen 1, tlf., 72 86 73 59
Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });