Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med tjenestemottaker.

Formålet med utarbeidelsen av en individuell plan er:
a) å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, herunder å sikre at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren,
b) å kartlegge tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder, samt å vurdere å koordinere tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakerens bistandsbehov,
c) å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Om bestemmelsen
Rett til individuell plan innebærer at enhver som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til at det utarbeides en plan som sammenfatter helhetlige vurderinger av behov og virkemidler. Alle som deltar i kvalifiseringsprogram, har rett til individuell plan.

Formålet med individuell plan er først og fremst at tjenestemottakeren skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Individuell plan kan beskrives både som et verktøy og en prosess. Den legger til rette for at tjenesteapparatet setter tjenestemottakeren i sentrum.

Arbeidsmetoden forutsetter en målrettet innsats fra NAV-kontoret og samarbeidspartnere for å løse felles utfordringer. Den individuelle planleggingen skal sikre at det foretas nødvendige kartlegginger og at det etableres et samarbeid på tvers av sektorer, etater og nivåer for at tjenestemottakeren skal få et helhetlig tilbud.

Planen skal utformes i samarbeid med tjenestemottaker. I arbeidet med planen og i selve planen skal tjenestemottakeren kunne se sin rolle og sitt bidrag i sammenheng med innsatsen fra tjenesteyterne. Hvis tjenestemottaker ikke ønsker en individuell plan, eller ikke bidrar til å utforme den, skal planen ikke utarbeides.

Hvem kan få?
Tjenestemottaker med behov for langvarige og koordinerte tjenester og deltakere i kvalifiseringsprogram, har rett til å få utarbeidet individuell plan.

Tjenestemottakeren har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning tjenestemottakeren og pårørende ønsker det.

Individuell plan skal ikke utarbeides uten tjenestemottakerens samtykke.

 

Innhold
Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte tjenestemottaker. Det skal under utarbeidelsen av planen tas hensyn til tjenestemottakerens etniske, kulturelle og språklige forutsetninger. Planen skal inneholde følgende hovedpunkter:

 

a)en oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester,
b) en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen,
c) en angivelse av hvem som gis et ansvar for å sikre samordningen av og framdriften i arbeidet med planen,
d) en oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste- og bidragsyterne og ev. pårørende vil bidra med i planarbeidet,
e) en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse,
f) en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres,
g) en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen,
h) tjenestemottakerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger og
i) en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner eller etater.

 

Informasjon om individuell plan – koordinering av helse- og/eller sosialetjenester

Rundskriv Hovednr 35 – Sosialtjenesteloven § 33 individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogrammet 

NAV-loven § 15 samarbeid med brukeren og individuell plan 

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7 individuell plan, koordinator og koordinerende enhet