Utendørsanlegg

Skaun kommune vil orientere at om at idrettsanlegg som er eid av idrettslagene er stengt. Dette gjelder anleggene: Moan idrettspark, Buvik stadion, ballbingene på Viggja skole og Buvika stadion. Les mer om dette på  Skaun idrettsråd sin facebookside

Alle frilufts- og nærmiljøanlegg i kommunen er åpne for aktivitet.

 

Innendørsanlegg fremdeles stengt

Innendørsanlegg i Skaun forblir stengt inntil videre.

 

Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet

Skaun har mottatt brev fra Helsedirektoratet med orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet- datert 2. april 2020. Her står det følgende:

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes er forbudt. Dette følger av Covid-19-forskriften § 13 bokstav b. Helsedirektoratet har fått mange henvendelser om dette forbudet.

Helsedirektoratet har derfor utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes skal forstås. Se Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet.

Vi ønsker med dette å orientere landets kommuner og fylkesmenn om veiledningen og anbefalingene.

Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet

Forbudet innebærer at det som utgangspunkt ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet. Dette må forstås ut fra et smittevernperspektiv.

Forbudet innebærer videre at lag og foreninger mv. ikke skal arrangere for eksempel kamper, stevner eller turneringer som samler mange, eller som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr eller garderober.

Forbudet gjelder både utendørs og innendørs aktiviteter.

Alle typer idrettsarrangementer må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes.

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes.

Norges idrettsforbund og særforbundene vil lage anbefalinger og koronavettregler

Norges idrettsforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av

koronavirus og har utarbeidet felles minimumsregler som skal ligge til grunn for alle idrettene. I tillegg ber de særforbundene lage egne koronavettregler som tydeliggjør hvordan den enkelte idrett kan drives i samsvar med gjeldende regler og helsemyndighetenes råd.

Presisering av retningslinjer for idrettsaktivitet

I pressekonferansen onsdag 1. april informerte Helsedirektoratet om at det nå kan utøves idrettsaktivitet så lenge man følger de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak. Retningslinjene går blant annet ut på at det skal være maks fem personer og minst to meter avstand mellom dem som driver aktiviteter. Skaun kommune anbefaler alle å sette seg godt inn i de anbefalingene som er utarbeidet av NIF og Helsedirektoratet, samt særforbundenes koronavettregler gjeldende for din(e) aktivitet(er).

Fraråder fritidsreiser
Helsedirektoratet fraråder fritidsreiser. Ved å samle seg i grupper eller reise langt av sted for å drive fysisk aktivitet kan man belaste helsevesenet vårt unødig. Enten ved at man bidrar til å spre viruset eller ved at man blir skadet og trenger behandling som kunne vært unngått. Skaun kommune oppfordrer derfor alle som har lyst til å drive aktivitet om inntil videre å gjøre det hver for seg eller i små grupper, og å gjøre det i sin egen kommune.