I februar 2020 vedtok Skaun kommunestyre at det skal bygges et nytt Venn oppvekstsenter med skole og barnehage. Samtidig ba kommunestyret om at det skulle gjennomføres en ny spørreundersøkelse om ønsket skoletilhørighet for Jåren/Råbygda, og en spørreundersøkelse om skoletilhørighet for Eggkleiva. Undersøkelsen skulle gjennomføres med ekstern bistand og Opinion AS ble valgt til å bistå med tilrettelegging, gjennomføring, analyse og presentasjon av resultatene fra undersøkelsen.

Undersøkelsen skal gi innbyggerne i disse områdene anledning til å uttale seg om ønsket tilhørighet til skole og barnehage i fremtiden. 

Formannskapet i Skaun kommune er referansegruppe for «Forprosjekt Venn» og ønsker gjennom undersøkelsen å skaffe seg et bedre beslutningsgrunnlag for de politiske beslutningene som må gjøres for å kunne planlegge og gjennomføre byggprosjekt av et oppvekstsenter på Venn. 

Innbyggernes ønsker om framtidig skoletilhørighet og hvordan innbyggerne ønsker at barnehagetilbudet i området bør være, er derfor viktig for blant annet å avklare hva et framtidig byggeprosjekt skal inneholde og hvilken kapasitet det skal planlegges bygging for.

Undersøkelsen sendes til alle innbyggerne over 16 år som er registrert bosatt i Jåren / Råbygda skolekrets og i de deler av Eggkleiva som tidligere flyttet skolekrets fra Børsa til Venn (se kart). Dersom du er folkeregistrert bosatt i aktuelt område og ikke har fått tilsendt et slikt skjema innen 7. september, ber vi deg kontakte Nora Clausen i Opinion AS, nora@opinion.no, telefon 984 03 047.

Undersøkelsen vil sendes ut i uke 35 og med 2 ukers frist for å besvare undersøkelsen.

Undersøkelsen vil sendes ut per brev. Den vil både kunne besvares elektronisk, ved å benytte oppgitt web-lenke i brevet, eller ved å sende inn utfylt spørreskjema i posten. Det er viktig at flest mulig deltar på undersøkelsen.

Skaun kommune vil legge ut resultatene av undersøkelsen på kommunens hjemmeside når de er klare. Resultatene vil bli del av saksgrunnlaget ved politisk behandling i formannskap og kommunestyre ved oppfølging av «Forprosjekt Venn» og oppfølging av kommunestyrets vedtak om bygging av oppvekstsenter på Venn.

Resultatene forventes å foreligge i uke 40.