Påmelding sendes til steinar.haugen@skaun.kommune.no. Det er ennå ikke avklart på hvilken plattform møtet gjennomføres, de som melder seg på får tilbakemelding om det.

Når det nå sendes ut invitasjon til et slikt etableringsmøte, kommer det etter initiativ fra fem av kommunens kulturorganisasjoner. Fra tidligere forsøk for etablering av Skaun kulturråd er følgende trekt fram som mulige arbeidsfelt for kulturrådet:

 • Øke kommunikasjon og dermed forståelsen mellom ulike kulturorganisasjoner
 • Mer samarbeid på tvers av ulike typer organisasjoner
 • Løfte frem de mer «usynlige» organisasjonene
 • Ha tydelige definisjoner på hvilke behov og funksjoner det skal dekke/ha
 • Være en påvirkningskraft på politiske beslutninger
 • Samvirkefunksjon mellom administrasjon, politikk og frivillighet - samt være en høringsinstans
 • Ha funksjon som  kulturforum/kulturnettverk? Arrangementskoordinering og langsiktig planlegging
 • Løfte kulturbevisstheten, tenke langsiktig

Flere kommuner har gode erfaringer etter etablering av kulturråd, og vi har god tro på at et kulturråd i kommunen vil få en viktig funksjon.

Vi håper at det i dette møtet enten velges personer som kan ta arbeidet videre, enten som en valgkomité, eller som et interimsstyre fram mot et stiftelsesmøte.

 

Forslag til saksliste:

 1. Presentasjon

 2. Informasjon fra Kultur, fritid og frivillighet, slik vi ser arbeidet fram mot etablering av et kulturråd

 3. Ordet fritt – drøfting av formål og formaliseringsgrad

 4. Valg av enten valgkomité, et interimsstyre eller av et interimsstyre og en valgkomité fram mot et stiftelsesmøte.

 

Vedlegg:

Hitra kulturråd sine vedtekter, vedtatt på stiftelsesmøte i juni 2018. (eksempel på vedtekter)

 

Velkommen til nettmøte!