På møte i kommunestyret 16.9.2021 ble det vedtatt å gi vigselsmyndighet til kommunedirektør Petter Lindseth for å styrke det kommunale vigselstilbudet i Skaun. Det ses på som hensiktsmessig at både politisk og administrativ ledelse kan utføre denne tjenesten, slik at kommunen kan tilby en vigsler som er politisk nøytral.

Kommunal vigsel i Skaun

Fra 1. januar 2018 ble vigselsmyndighet overført fra tingrettene til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. Formålet med dette lovvedtaket var at man ønsket å gi innbyggerne et bedre tilgjengelig vigselstilbud, blant annet i form av kortere reisevei. Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet etter ekteskapsloven, i tillegg vedtok kommunestyret i 2017 å delegere vigselsmyndighet til daværende rådmann, samt til politisk sekretariat. Det er hensiktsmessig å tilby vigsler som er politisk nøytral. 

I år har vigselstilbudet også blitt styrket i form av at kommunen har fått et eget vigselsrom, som ligger i den tidligere prestegårdslåna i Børsa. Rommet har fått en oppgradering som gjør det mer innbydende å gjennomføre en slik høytidelig handling.

Vigselsmyndighet

Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre dersom kommunestyret trekker tilbake tildelingen.  

Kommunale vigslere har anledning til å vie brudepar i hele Norge, inkludert Svalbard. Det er ikke anledning til å vie brudepar i utlandet.