Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Eiendommer som er fritatt for konsesjon

  • Hovedregelen er at du kan overta en eiendom som ikke er større enn 100 dekar og ikke mer enn 35 dekar dyrket jord uten å søke om konsesjon.
  • En tomt som er lagt ut til bolig- eller fritidsformål er også som regel fritatt fra konsesjonsplikt. De fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie.
  • Ubebygd areal som ikke skal brukes til landbruk
  • Overtakelse av eiendom fra nær familie
  • Når du som overtar eiendommen er odelsberettiget. Men da har eiendommen boplikt.

  Som regel må du sende inn et skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dette gjør du til kommunen.

  Søke om konsesjon

  Dersom eiendommen er en landbrukseiendom og ikke er fritatt for konsesjon, må du søke kommunen om konsesjon.

  Konsesjon og boplikt

  Hvis du ikke har tenkt å bo på eiendommen må du søke om konsesjon uten boplikt.

  Kriterier/vilkår

  Søke om konsesjon

  Dersom eiendommen er en landbrukseiendom og ikke er fritatt for konsesjon, må du søke kommunen om konsesjon.

  Det er en del kriterier for å få en slik konsesjon, blant andre:

  • at den avtalte prisen er innenfor en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
  • hensynet til bosettingen i området
  • at overtakelsen ivaretar en driftsmessig god løsning
  • at den som overtar anses skikket til å drive eiendommen
  • at overtakelsen ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

  Pris for tjenesten

  Du må betale et gebyr for behandlingen av søknader om konsesjon.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Partnere


  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om konsesjon ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til den kommunen som eiendommen ligger i.

  Skjema

  Skjema SLF-360 og SLF-359

  Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
  Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
  Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (SLF-359)

  Vedlegg

  Legg ved kopier av hjemmelsdokumentet (skjøtet), kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes.

  Søknadsfrist

  Fire uker etter at avtalen ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være nødvendig å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicekontoret
  Telefon:72867200
  Epost:postmottak@skaun.kommune.no
  Postadresse:Postboks 74 7358 BØRSA
  Besøksadresse:Rådhuset 7353 BØRSA
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-12-30 09:09