Grunneiere og entreprenører som gjør mindre tiltak som ikke er søknadspliktig bør være klar over at tiltakene skal være sikret mot eventuell naturfare. For gjennomføring av mindre tiltak(K0) se vedlegg 2 i NVE veileder 01/2019 på når det stilles krav til geoteknisk vurdering og utførelse. Det gjelder områder under marin grense og består av løsmasser, som har eller kan ha kvikkleire forekomst.

Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-5 siste ledd, må kravene i § 28-1 likevel følges.

PBL § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv.

Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Kommunen krever ikke å få innsendt den geotekniske vurderingen, men den bør være tilgjengelig for eventuelt tilsyn. Den geotekniske vurderingen skal gjøres av foretak med sentral godkjenning på geoteknikk.