Høringsfrist er satt til 30. august 2022.

Helse-, oppvekst- og kulturutvalget vedtok i sitt møte 8. juni 2022 å sende planen ut på høring.

Høringsrunden er hjemlet i Plan- og bygningslovens § 11-14.

Planen vil etter høringsrunden fremmes til behandling i HOKU 04.10.22, før endelig behandling i Skaun kommunestyre 27.10.22.

Høringsbrev

Høring - Kulturmiljøplan for Skaun kommune 2022 - 2032, kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

 

Kulturmiljøplan for Skaun kommune 2022 - 2032, kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø sendes med dette på høring, høringsfrist 30. august 2022.

Kulturmiljøplanen var til behandling i Helse oppvekst og kulturutvalget (HOKU) 8. juni 2022. Utvalget vedtok å sende planen ut på høring.

Høringsrunden er hjemlet i Plan og bygningslovens § 11-14, og at høringsdokumentet med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn. Loven krever at frist for uttalelser eller for eventuelt fremme av innsigelser skal være minst seks uker.

Planen vil etter høringsrunden fremmes til behandling i HOKU 04.10.22 før endelig behandling i Skaun kommunestyre 27.10.22.

Hensikten med planen er å skape grunnlag for en mer bærekraftig kommunal kulturmiljøpolitikk, og identifiserer viktige kulturminner og -miljøer i Skaun kommune. Planen legger vekt på særpreget og mangfoldet som knytter seg til Skauns historiske utvikling gjennom bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Planen skal være et verktøy for bevaring av kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier som ledd i en helhetlig kultur-, miljø- og ressursforvaltning.  

Sammen med kulturmiljøplanens hoveddokument er det til sammen elleve vedlegg. Det er åtte vedlegg som omhandler hensynssyneområder, et vedlegg som viser de enkelte hensynssonene på et eget kart og et vedlegg med en registreingsoversikt over viktige og særskilte kulturminner og -miljøer.

 

De enkelte hensynssoneområdene

Kommunedelplanen har 8 egne områder som er omtalt særskilt med egne hensynssoneark. Plan og bygningsloven omtaler hensynssoner i §11-8. Her heter det at «Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i andre ledd bokstav a til f, kan markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det kan angis flere soner for samme areal.» § 11-8 c omtaler bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø.

Følgende 8 hensynssoneområder er prioritert Børsøra, Norgesmøllene i Buvika, gravhaugene på Jyssan og kongehaugen, Viggja og kirketomta på Viggja, bygdaborgen på Stensåsen, Lisbetsæter, Børsa prestegård og Husaby. 

 

Dialog gjennom høringsprosessen

Det er ønskelig at også høringsprosessen inkluderer og inviterer til dialog rundt kulturmiljøplanen. Vi oppfordrer til dialog med kommuneadministrasjon og mellom parter.

Som et ledd i dette involveringsarbeidet inviteres det til Allmøte - høring kulturmiljøplan onsdag 17. august kl. 18.00 på Skaun rådhus.

 

Vi håper på gode innspill i høringsprosessen.

Med hilsen,
Steinar Haugen, rådgiver
Knut André Bjerke, leder

 

Vedlegg

Høringsbrev - PDF