Skaun kommune er forslagstiller og Multiconsult er plankonsulent.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye leirduebaner ved Ramsjøen. Planområdet er ca. 162 dekar. Planarbeidet vil basere seg på tidligere mulighetsstudie og støyrapport.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle kommentarer/ merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til:
Multiconsult v/Sissel Enodd, e-post sissel.enodd@multiconsult.no innen 26.08.2020.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:
Multiconsult v/Sissel Enodd på epost sissel.enodd@multiconsult.no eller på tlf. 73 10 32 63 / 45 26 95 62