Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som ikke greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikke har en medisinsk diagnose som gir deg rett til trygd. Programmet utformes i samarbeid med deg. Det skal bestå av arbeidsrettede tiltak, men kan også inneholde andre tiltak. Det kan settes av tid til medisinsk behandling, opptrening og egenaktivitet innenfor programtiden. Programmet skal være helårlig og på full tid. Mens du deltar i programmet, mottar du kvalifiseringsstøna. Du har rett til individuell plan.

 

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

 

Hva er kvalifiseringsprogrammet?
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.
Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.

Programmet er på fulltid og skal inneholde
- arbeidsrettede aktiviteter
- opplæringsaktiviteter
- tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.
Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

Hvem kan få?

Personer som trenger tett og koordinert oppfølging over tid for å komme ut i arbeid.
For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må
- være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
- ha behov for tett oppfølging
- ha ingen eller svært begrensete ytelser fra NAV
- ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
- ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

Hva kan du få?
-
Kvalifiseringsstønaden du får når du deltar i programmet er 2 ganger grunnbeløpet (G).
- Er du under 25 år får du 2/3 av full stønad.
- Har du barn får du barnetillegg.
- Hvis du har egen bolig, kan du ha rett til bostøtte.
- Du betaler skatt av stønaden.
- Du har krav på ferie.

 

Hvor lenge kan du få?
Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil ett år.
NAV kan forlenge programmet ditt med inntil ett år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.
Etter avsluttet eller avbrutt program kan en deltaker tas inn igjen i programmet én gang, forutsatt at tidsrammen på to år ikke er overskredet.

 

Hvordan søker du?
Du må ta kontakt med NAV Skaun for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.
Du kan ikke søke om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet samtidig som du søker om arbeidsavklaringspenger eller ufør.

 

Utbetalinger
Utbetalingsdato kan variere fra kommune til kommune.
Skaun kommune utbetaler den 12. hver måned.
Kvalifiseringsstønad opptjenes fra det tidspunktet programmet iverksettes, og utbetales etterskuddsvis på grunnlag av registrert frammøte.
Stønaden er skattepliktig inntekt.
Stønaden reduseres som følge av ugyldig fravær, inntektsgivende arbeid eller rett til dagpenger, sykepenger eller foreldrepenger.
En programdeltaker kan ha rett til økonomisk stønad til livsopphold hvis kvalifiseringsstønaden ikke er tilstrekkelig til å dekke nødvendige utgifter.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 29 Kvalifiseringsprogram

 

Rundskriv Hovednr 35 - Lov om sosialetjenester § 29 Kvalifiseringsprogram

 

Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad


Vurdering av arbeidsevne


Egenvurdering