I forbindelse med leirskredet i Gjerdrum er det naturlig å føle bekymring over egen sikkerhet dersom man er bosatt på leir-grunn. Det er fortsatt ukjent hva som har utløst kvikkleireskredet i Gjerdrum. Store deler av Skaun kommune ligger under marin grense og det er påvist flere områder med kvikkleire. 

Hva er kvikkleire? (Store Norske Leksikon)

Farekart (NVE)

Se Eiendom 

 

Hva er gjort i Skaun kommune

Kvikkleireforekomstene i Skaun ble kartlagt av NGI allerede i 1988, med flere registrerte områder som dannet grunnlag for farekartet. Dette ble oppdatert i 1996 og i 2003. Skaun kommune og NVE har etter dette gjort omfattende sikringsarbeider i Børsa og Buvika. Særlig viktig er:

  • Heving av elvebunn og steinsetting av elvebunn og elvebredder langs Børselva, Hammerbekken og Vigda for å øke stabiliteten og å sikre mot erosjon.
  • Geotekniske motfyllinger i strandsonen på Naustmælen i Børsa og mellom utløpet av Hammerbekken og Vigda i Buvika, samt bakkeplaneringen i de nye sentrumsområdene i Buvika, som bedrer stabiliteten i disse områdene.
  • I forbindelse med byggingen av ny E39 foretatt kalkstabilisering i områder med dårlig grunnforhold både i Børsa og Buvika.

 

Hvordan har kommunen håndtert utbygging?

I kommuneplanens arealdel har kommunen satt krav til at alle reguleringsplaner skal dokumentere sikkerheten ved utbygging, i tråd med gjeldende regler og forskrifter.

I kommunens områdeplaner settes det krav til vurdering av områdestabilitet og til at reguleringsplaner skal ha supplerende undersøkelser og eventuelt stabiliserende tiltak for senere utbygging.

For all øvrig utbygging og tiltak gjelder teknisk forskrift (TEK17) med spesifikke krav til sikkerhet for tiltaket og omgivelser dokumenteres. Det vil si at både geotekniske rapporter og prosjektering skal gjøres av fagkyndige (godkjent foretak i fagfeltet), før igangsettingstillatelse gis.

Kommunen pålegger alle utbyggingsforslag under marin grense å gjennomføre geoteknisk dokumentasjon før reguleringsplan kan vedtas og byggetillatelse gis.