Låne og tilskuddsordninger

Startlån er en ny låneordning innført fra 1. januar 2003. Erstatter tidligere kjøpslån fra Husbanken og etableringslån fra kommunen.

Formål/målgruppe:
Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

Startlån er behovsprøvd, prioriterte grupper for tildeling er unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flykttninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre vanskeligstilte husstander.

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av startlån.

Oppføringslån
Er lån som går til finansiering av nye boliger, lånet er ikke behovsprøvd. Søknader om oppføringslån behandles av Husbanken etter innstilling av kommunen.

Lån til utbedring
Husbanken gir lån til utbedring av gamle boliger. Ordninga er i noen grad behovsprøvd, men alle husstander kan få lån til å utbedre boligen til livsløpsstandard.

Søknaden sendes kommunen v/boligkontoret, som sluttbehandler søknader inntil kr. 100.000,-. Lånet kan kombineres med boligtilskudd til tilpasning/utbedring.

Boligtilskudd til etablering
Er øremerkede midler kommunene kan få overført fra Husbanken for videretildeling. Kan gis til kjøp, oppføring av bolig, større nødvendige utbedringer, borettslagsleiligheter.

Formål/målgruppe:
Boligtilskudd til etablering skal bidra til at vanskeligstilte grupper med svak økonomi skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig.

Boligtilskudd kan sammen med startlån brukes til fullfinansiering av bolig for spesielt vanskeligstilte. Boligtilskudd til etablering er sterkt behovsprøvd.

Boligtilskudd til tilpasning/utbedring
Er øremerkede midler kommunen kan få overført fra Husbanken for videretildeling. Kan gis til mindre utbedringer, spesialtilpasning (også ny bolig), garasjekostnader når det mottas støtte til bil. Også til borettslagsleiligheter.

Formål/målgruppe:
Boligtilskudd til tilpasning kan gis til husstander med svak økonomi, funksjonshemmede, vanskeligstilte med boligbehov, husstander med personer over 60 år.
Ordninga skal bidra til at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller funksjonshemming.

Boligtilskudd til utbedring kan kombineres med utbedringslån fra Husbanken, eller Startlån. Søknader inntil kr 100 000,- sluttbehandles i kommunen.

Boligtilskudd til tilpasning/utbedring er behovsprøvd.

Prosjekteringstilskudd
Kkan gis til funksjonshemmede og husstander med personer over 60 år når en bolig må tilpasses for at husstandsmedlemmene skal kunne bo der. Husbanken kan gi inntil kr. 6.000,- i tilskudd til dekning av arkitekthonorar for maksimum 15 timers arbeid, pluss omkostninger til reise og kopiering. Gjelder ved bygging av ny bolig, ombygging av bolig eller ved kjøp av bolig.

Tips en venn Skriv ut

Skjema