Skaun kommune skal anlegge ny hovedvannledning til Vassåsen høydebasseng. Under Børselva skal dette utføres med styrt boring og inntrekking av ny ledning (sju meter under elvebunnen).

 

Under borearbeidene er det påtruffet langt mer morenemasser enn antatt. Grus- og steinlagene er mindre tett enn lagene av leire/kvikkleire, noe som har medført betydelige lekkasjer av boreslam i Børselva. Boreslammet består av rent drikkevann tilsatt pulver av tørket leire, altså et naturprodukt, men det medfører at det er svært dårlig sikt i vannet, som per nå har en lys grå farge. Lekkasjene vurderes å ha liten skadevirkning for laks, som stort sett har gått opp for å gyte oppstrøms lekkasjepunktet.

 

Skaun kommune er i løpende dialog med Statsforvalteren i Trøndelag når det gjelder videre gjennomføring av arbeidene. Det er besluttet at anleggsarbeidene skal fortsette, noe som betyr at det fortsatt vil være periodevis lekkasje av borelsam i dagene som kommer.