Fastsatt av Skaun kommune ved formannskapet 02.02.21, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a), jf kommuneloven 11-8.

Forskriften erstatter midlertidig lokal forskrift av 29.01.21 og gjelder til 18.02.21.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i Skaun kommune.

§ 3. Registrering av besøkende på spise- og skjenkesteder

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

§ 4. Registrering av reisende med drosje

Alle drosjer skal registrere alle reisende med navn og telefonnummer.

§ 5. Treningssentre

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet. Alle besøkende skal registreres ved ankomst med navn og telefonnummer

§ 6. Påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport med buss.

Påbudet gjelder kollektivtransport med buss i Skaun kommune, inkludert bussruter som også omfatter andre kommuner. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 7. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport og føreropplæring

Påbudet gjelder sjåfør og passasjerer for all transport med drosje, samt føreropplæring i Skaun kommune. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Dispensasjon

Kommunelegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 9. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder jf. smittevernloven § 8-1.

§ 10.Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra 3. februar 2021 og gjelder til 18.februar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.