Fastsatt av Skaun kommune v/formannskapet med hjemmel i smittevernloven (LOV1994-08-05-55) § 4-1 første ledd bokstav a) jfr delegeringsreglement punkt 5.2. Endret 29.12.2020. Forlenget varighet 8.1.2021.  

 

§ 1. Formål.

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

 

§ 2. Virkeområde.

Forskriften gjelder i Skaun kommune.

 

§ 3. Påbud om bruk av munnbind på buss i rushtrafikk.

Påbudet gjelder hverdager mellom kl 07.00 og 09.00 samt mellom kl.14.00 og 17.00 når

passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre.

 

Påbudet gjelder buss i Skaun kommune, inkludert bussruter som også omfatter

andre kommuner.

 

Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre

årsaker ikke kan bruke munnbind.  Påbudet gjelder heller ikke skoleskyss i Skaun kommune hvor det brukes egne busser.

 

§ 4. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport.

Påbudet gjelder for sjåfør og passasjerer for all transport av drosje i Skaun kommune.  Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre grunner årsaker ikke kan bruke det.

§5. Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom.

Påbud om bruk av munnbind gjelder:

  • butikker.
  • fellesarealene på kjøpesentre.
  • på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved

bordet. Gjelder både ansatte og gjester.

  • i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt

som f.eks. tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og annen

virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav

for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v

(hygieneforskriften)hygieneforskriften. Gjelder både ansatt og kunde.

  • tros- og livssynslokaler.
  • lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino

eller i idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve kultur-

/idrettsaktiviteten.

  • venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell.
  • i fellesarealer åpent for publikum i offentlige bygg.

 

● Kjøreskoler og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever.

 

Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2008 unntatt personer som av medisinske

årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager.

 

Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2008 unntatt personer som av medisinske

årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

§6. Påbud om bruk av munnbind utendørs i særlige tilfeller.

Det påbys også bruk av munnbind i tett befolkede områder utendørs (som f.eks arrangement).

Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller

andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

§7. Sosiale kontakter ut over egen familie og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses

til 10 per uke.

 

§8. Spise- og skjenkesteder.

a) På alle serveringssteder, både spisesteder og skjenkesteder, skal det være minst 2

meters avstand mellom alle bord.

b) Alle serveringsteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende

ved ankomst med navn og telefonnummer.

 

§ 9.  Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

 

§ 10.  Treningssentre.

a) Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt.

b) Gruppetrening er ikke tillatt.

 

§ 11. Dispensasjon.

Kommunelegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

 

§ 12. Straff.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med

bøter eller fengsel inntil 6 måneder jfr. smittevernloven § 8-1.

 

§ 13. Ikrafttredelse, varighet og endring.

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt den er kunngjort og til og med 31.1.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.