Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Skaun kommune.

Publisert , Oppdatert 10. februar 2021
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny midlertidig forskrift er vedtatt å vare til 18. februar. Forskriften i sin helhet er tilgjengelig her.

 

Fastsatt av Skaun kommune v/formannskapet med hjemmel i smittevernloven

(LOV-1994-08-05-55) § 4-1 første ledd bokstav a) jfr kommunens delegeringsreglement punkt 5.3.

Endret 10.2.2021 og erstatter midlertidig forskrift vedtatt 02.02.2021

 

 

§ 1       Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

 

§ 2       Virkeområde

Forskriften gjelder i Skaun kommune

 

§ 3       Treningssenter

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent for kommunens innbyggere dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet. Alle besøkende skal registreres ved ankomst med navn og telefonnummer

 

§ 4       Serverings- og skjenkesteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kapittel 4 og 5, skal ikke servere alkohol etter kl. 22.00

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

Skaun kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

 

§ 5       Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

 

§ 6       Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

§ 7       Munnbind i drosje og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

 Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen.

 Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand.

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

 

§ 8       Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

 

§ 9       Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom forøvrig

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

 

§ 10     Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

 

§ 11      Ansvar

Skaun kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

§ 12     Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

 

§ 13     Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.

 

§14      Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft 11.2.21 og varer til og med 17.02.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker