Kriterier/vilkår

Dispensasjon for bruk av motorfartøy/luftfartøy i utmark og vassdrag kan gis dersom søker påviser et særlig behov. Dette kan for eksempel gjelde:

  • fastboende – ervervsmessig kjøring.
  • funksjonshemmede.
  • eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei.
  • kjøring i utmarksnæring for fastboende.
  • transport av ved

Kommunen behandler søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag.
Tjenesten gjelder tilfeller der tillatelse ikke er direkte hjemlet i loven.

Vedlegg til søknaden

  • Ved transport i forbindelse med funksjonshemning må legeattest vedlegges.
  • Ved transport til hytte, hyttas gårds- og bruksnummer, gjerne med kart.

Veiledning

Kommunen gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes tillatelse til.
Søknad om dispensasjon må være skriftlig, og ellers inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling til saken.