Et naturreservat er et verneområde som ofte har truet, sjelden eller sårbar natur. Når det gjelder marine verneområder, så er det er virkemiddel for å bevare det marine biologiske mangfoldet, slik som økosystemer, habitater og arter.

I Skaun har vi tre naturreservater og ett marint verneområde: