Statsforvalteren har registrert at det er en del skader etter Gyda og annet ekstremvær i løpet av januar. Gårdbrukere og skogeiere som har vært utsatt for naturskader, har mulighet til å søke erstatning etter naturskadeordningen. Det kan søkes om erstatning for skade på arealer og veier, men ikke for vindfelt skog. 

Mer informasjon om dette, finner du her

Søknader om naturskadeerstatning skal fremmes innen tre måneder etter skaden oppsto. Det kan ikke gis dispensasjon fra søknadsfristen, jf. naturskadeerstatningsloven. Det betyr også at fristen på tre måneder må overholdes selv om man ikke har all dokumentasjon på plass - i slike tilfeller kan dokumentasjon ettersendes.

 

For spørsmål eller annet, ta kontakt med kontaktpersonen hos Statsforvalteren, Anstein Lyngstad, tlf.: 74 16 81 81.