Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

 

Hva er økonomisk sosialhjelp?

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.
Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.
NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.
Saksbehandlingstiden for økonomisk sosialhjelp varierer. Hvis den er mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar.

 

Hvem kan få?
For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du

- oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel
- være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på

 

Du har ikke rett på økonomisk sosialhjelp når du oppholder deg i utlandet.
Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en vurdering av saken sin. Du har krav på svar gjennom et skriftlig vedtak. NAV-kontoret kan ikke avslå en søknad muntlig.

 

Hva kan du få?
NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold. 
Det finnes statlige, veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk sosialhjelp. Noen kommuner har i tillegg egne veiledende satser.


Oversikt over kommunens veiledende satser

 

Hvordan søker du?
Du må søke NAV-kontoret i oppholdskommunen din. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på behovet ditt for hjelp.

NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler er ligningsattest, lønnslipp, saldoutskrift, husleiekontrakt, kopi av faktura som viser utgifter til for eksempel strøm, forsikring, barnehage, skolefritidsordning (SFO), fritidsaktiviteter, lege, fysioterapi og tannlege. 

Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden kan NAV-kontoret hjelpe deg.

 

Søknadskjema

Dokumentoversikt

Andre aktuelle tjenester
Du kan også ha rett på bostøtte.
Denne tjenesten ligger til Skaun kommunes boligkontor. Du kan også se Husbankens nettsider for mer informasjon om hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Bostøtte
Husbanken - Bostøtte