Kommunen hadde en runde med opprydding i 1994, hvor flere eiendommer ble pålagt å oppgradere anleggene sine. Det ble samtidig innført kommunalt tømming på alle anlegg.

Det har skjedd en stor utvikling i tekniske løsninger for små avløpsanlegg de siste tiårene. Samtidig bruker husholdninger i dag mye mer vann enn hva som var vanlig i forrige generasjon. Derfor er det ikke alle avløpsanlegg som tilfredsstiller dagens krav.

 

 

Prioritering av områder for opprydding

Like før jul i 2018, vedtok kommunestyret en plan for opprydding av de spredte avløpene. Planen omfatter opprydding av de private avløpsanleggene i kommunen.Faksimile av kommunens plan for opprydding av spredte avløp

Lenke til plan for opprydding av spredte avløp

Hovedtrekkene i planen handler om at oppryddingen skal starte i områdene hvor bekkene og vassdragene har dårligst tilstand. Du kan lese mer om tilstanden på bekker og vann i kommunen på vann-nett.no

Med bakgrunn i planen har oppryddingen startet i området som har avrenning til elva Vigda og til overflatevannet Malmsjøen.

Den økologiske tilstanden i nederste del av Vigda er vurdert til å være dårlig. Vurderingene av overflatevann, elver og bekker har bakgrunn i vannmiljøarbeidet som gjøres i kommunen, med blant annet analyser av vannprøver. Vannmiljøet i kommunen gjøres i samarbeid med vannregionen for Trøndelag og vannområdeutvalget for Gaula.

Samtidig er også kommunen i gang med å vurdere mulig forurensning fra avløp i området som har avrenning til Malmsjøen, som er kommunens hoveddrikkevannskilde. Sommeren 2019 ble det gått tilsyn på alle hytter og fritidsboliger beliggende rundt Malmsjøen. Tilsynet ble gjort i samarbeid med byggesakskontoret i kommunen. I etterkant av tilsynet er en del eiendommer fulgt opp i forhold til ulovlig innlagt vann og/eller ulovlige byggetiltak. For de resterende eiendommene planlegges oppfølging i løpet av 2020. 

Status for oppryddingsarbeidet

De fleste fastboende som bor ved Ånøya har fått brev fra kommunen om sitt avløpsanlegg. Eiere av fritidsboliger vil bli varslet om at det planlegges befaring våren / sommeren 2020. Kommunen vil foreta befaring for å avdekke om fritidsboligen har ulovlig innlagt vann. Dersom det viser seg at fritidsboligen har innlagt vann uten søknad til kommunen, vil det komme krav om frakobling av vannet, alternativt søknad til kommunen. Dersom innlagt vann blir tillatt, vil det i tillegg komme krav om etablering av et godkjent avløpsanlegg.

Oppryddingsarbeidet går videre fra Ånøya langs elva Vigda, i retning Buvika. I dette området vil eiere av private avløpsanlegg fortløpende motta brev fra kommunen, angående sitt avløpsanlegg.

Kartskisse med oversikt over oppryddingsområder Illustrasjon 2 Kartskisse med oversikt over oppryddingsområder

 

Kostnader og tidsfrister

Før et avløpsanlegg vurderes, må all informasjon om anlegget være tilgjengelig. Eier av et avløpsanlegg vil derfor motta brev fra kommunen, der det blir oppgitt hva kommunen vet om avløpsanlegget, med ønske om tilbakemelding dersom eier har opplysninger å tilføre. Dersom kommunen vurderer at avløpsanlegget ikke lenger klarer rensekravene for området, vil det bli sendt vedtak om at det må søkes om utslippstillatelse på nytt, og etableres et nytt avløpsanlegg. Et slikt vedtak vil bli forhåndsvarslet, slik at eier får ny mulighet for å komme med opplysninger.

Kommunen oppgir to frister i vedtaket:

Frist en omhandler innsending av ny søknad om utslippstillatelse. Her settes det en forholdsvis kort frist på ca. 6 måneder.

Frist to angår etablering av den nye avløpsanlegget. Denne settes til ca. 1 ½ - 2 år. Før frist to går ut, skal det nye anlegget være etablert og det skal være søkt om ferdigattest på anlegget.

Les mer om kostnader og ulike typer avløpsanlegg på avlop.no 

Mange kan synes at kravet fra kommunen medfører store kostnader, og kanskje kostnader man ikke har mulighet for å klare. Dersom økonomien tilsier at man ikke har mulighet for opplåning på bolig, eller har oppsparte midler, kan det være mulig å søke om tilskudd gjennom NAV (Husbanken). For å undersøke denne muligheten må det tas direkte kontakt med NAV.

 

Lurer du på hvordan du skal gå fram for å skifte ut ditt avløpsanlegg?

Hovedprinsippet er at du må ta kontakt med et firma som har god kunnskap om denne typen anlegg. Firmaet du velger skal hjelpe deg med både valg av renseløsning og søknad til kommunen.

Har du kontakt med et firma du har brukt tidligere, for eksempel et rørleggerfirma eller en entreprenør, kan det være at de kan bistå deg – men, det kan også være at de ikke har nok kompetanse på akkurat dette fagområdet. Det er derfor lurt å spørre spesielt etter fagkompetanse på små avløpsanlegg, og be om referanser fra andre prosjekt. Å bruke et billig firma som mangler riktig fagkompetanse, kan til slutt bli en dyr affære.

Skaun kommune krever at firma som tar på seg ansvar som søkere og prosjekterende på små avløpsanlegg, minimum skal ha gjennomgått 2- 3 dagers kurs for prosjektering og bygging av små avløpsanlegg. Dette kommer i tillegg til ordinær fagkompetanse som rørlegger eller entreprenør.

Er du usikker på hvordan du skal gå fram, kan du kontakte kommunen. Kontaktinformasjon finnes øverst på denne siden.  

Her kan du lese mer om søknad og prosjektering av nytt avløpsanlegg

Septiktømming

All tømming av septik skal foregå gjennom kommunen. I Skaun kommune er det ReMidt IKS (tidligere Hamos IKS), som har ansvar for tømming av slamavskillere / septiktanker. Samtidig med slamtømmingen gjennomfører tømmefirmaet en kontroll av tilstanden i tanken. Avvik som oppdages, meldes både til eier og til kommunen.

Septiktømming/slamtømming - lenke til ReMidt

Kontaktinformasjon Remidt IKS:

Henvendelse om slamtømming i vanlig kontortid: Tlf. 72 48 37 00

e-post: firmapost@remidt.no

Henvendelser utenom kontortid, vakttelefon 908 75 111 (Norva24)

Kommunens ansvar gjennom lovverket

Det er kommunen som gir tillatelse til utslipp av avløpsvann på en eiendom. Når utslippstillatelse blir gitt, får eier i praksis tillatelse til å forurense noe. I de fleste områdene i kommunen, er rensekravene satt til minimum 90 % rensing. Det vil si at det er tillatt med maksimalt 10 % forurensing. Kommunen som er ansvarlig for å følge opp at denne forurensingen ikke er større enn det er gitt tillatelse til. Det er vanskelig å måle forurensning i prosent, derfor er det satt grenseverdier på tillatt forurensing.

Det er ikke tillatt å slippe ut mer enn 1 mg/liter av Tot-P (fosfor), og ikke mer enn 25 mg/liter av BOF5 (organisk stoff). BOF betyr biologisk oksygenforbruk, og viser hvordan biologien brytes ned i renseprosessen. 5-tallet betyr at prøven er gjort over 5 døgn.  

Kommunen er ansvarlig for å føre tilsyn med den gitte utslippstillatelsen, og at grenseverdiene holdes. Tilsyn av de private avløpsanleggene er viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang drikkevannskilder, badeplasser og friluftsområder.

Kommunen er forurensningsmyndighet for alle avløpsanlegg som betjener mindre enn 50 personer. Arbeidet med å hindre forurensning og smittefare finansieres av et årlig gebyr. Gebyret faktureres sammen med det ordinære slamtømmegebyret.

Kommunen er ansvarlig for denne typen forurensning, etter forurensningsforskriften (Forskrift om begrensning av forurensning). Her står det at kommunen er ansvarlig forurensningsmyndighet etter kap. 12, som omhandler krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Dersom nødvendig, kan kommunen oppheve eller trekke tilbake utslippstillatelser som er gitt (etter forurensningsloven § 18). Her står det at kommunen i all tilfeller kan tilbaketrekke eller endre utslippstillatelser 10 år etter at den er gitt. Det betyr at kommunen kan bruke skjønn når det skal vurderes om et avløpsanlegg fortsatt klarer rensekravene eller ikke, men en eventuell tilbaketrekking av en utslippstillatelse skal alltid begrunnes.  

Forurensningsforskriften - lenke

Forurensningsloven - lenke

I Skaun kommunen finnes det omtrent 950 private avløpsanlegg. Etter som det nærmer seg 30 år siden forrige gang kommunene foretok en tilsvarende aksjon, forventes det at storparten av avløpsanleggene er modent for utskifting.

Hvordan utføres tilsyn?

Tilsyn av avløpsanlegg utføres først og fremst ved kontroll av utslippstillatelsen for eiendommen. Alle eiendommer som har innlagt vann i en bygning, skal ha godkjent utslippstillatelse, for utslipp av sanitært avløpsvann. Dersom kommunen ikke har opplysninger om anlegget blir alltid eier forespurt, for å være sikker på at alle opplysninger er tilstede, før anlegget vurderes. 

I enkelte tilfeller, hvor det er usikkerhet i forhold til om avløpsanlegget fortsatt overholder rensekravene, kan kommunen dra ut på befaring for å se på anlegget.

For eldre avløpsanlegg finnes kanskje ikke utslippstillatelsen i kommunens arkiv. Dersom eier heller ikke har kopi av utslippstillatelsen, vil det bli stilt krav om at det må søkes om utslippstillatelse. I de fleste tilfellene betyr det at det må etableres et nytt avløpsanlegg på eiendommen.

Dersom utslippstillatelsen finnes i arkivet, vil denne bli vurdert hovedsakelig etter alder på avløpsanlegget, og etter rensemetoden som er brukt i anlegget. Det har skjedd stor faglig utvikling på avløpsanlegg for husholdninger. De eldre anleggene var ofte ikke bygd for rensekravene som er i dag. Anleggene som bygges i dag er mer robuste og har høyere rensegrad enn før.

Rensekravene har blitt skjerpet. Tidligere var det ofte tillatt å slippe forurensning til bekk, da man mente at utblandingen i bekken ville redusere forurensingen. Det er i dag stort fokus på utslipp til bekker og vassdrag, og man har erfaring med at alle utslippene til sammen utgjør stor fare for forurensing. For å avgjøre om et avløpsanlegg er modent for utskifting, støtter kommunen seg på forskning og erfaring fra blant annet Norsk Vann og NIBIO, om de ulike typene av avløpsanlegg. Hovedprinsippet er at alle avløpsanlegg skal tilfredsstille dagens rensekrav, som er rensing av minimum 90 % av henholdsvis fosfor og organisk stoff (BOF5). For utslipp til sjø gjelder andre krav. Du kan lese mer om de ulike rensemetodene på avlop.no
 

Hva med utslipp fra gårdsbruk?

Det pågående prosjektet med opprydding av spredte avløp, skal først og fremst føre tilsyn med de private avløpsanleggene. Avløpsanlegg som håndterer utslipp fra våningshus, kårbolig og andre bygninger på gården med innlagt vann, blir derfor vurdert på samme måte som alle andre.

Når det gjelder mulig forurensning fra gårdsdrift, vil dette bli sett på sammen med landbrukskontoret i kommunen. Men, for å få informasjon om pågående forurensning, er kommunen avhengig av å motta informasjon fra bonden selv, eller fra innbyggere i nærmiljøet.    

Vurdering av de ulike avløpsanleggene

Sandfilteranlegg:

På 80- og 90 – tallet ble det ofte etablert sandfilteranlegg som rensemetode, og da spesielt i områder med leire, eller tette jordmasser. Denne typen avløpsanlegg er i dag vurdert til å ikke ha gode nok renseegenskaper, etter rensekravene som er i dag. Det er spesielt rensing av fosfor som ikke tilfredsstiller kravene til rensing. Eiere av eldre sandfilteranlegg vil derfor motta krav om etablering av nytt avløpsanlegg. Unntaket er sandfilteranlegg som kun renser gråvann (utslipp fra vask, dusj, etc.). Det vil bli gjort en egen vurdering på om disse fortsatt kan benyttes.

Nye sandfilteranlegg er vurdert til å kun rense ca. 10 – 80 % fosfor, avhengig av type sand som er benyttet. Det vil si at sandfilteranlegg ikke tilfredsstiller dagens rensekrav på min. 90 % rensing av fosfor. Det vil derfor ikke være tillatt å etablere nye sandfilteranlegg for totalavløp, men de kan fortsatt benyttes på hytte / fritidsbolig som ikke har innlagt wc.   

Minirenseanlegg:

De som har eldre minirenseanlegg av typen Biovac husanlegg (innomhus) vil få krav om å etablere nytt anlegg. Et avløpsanlegg i en husstand skal være dimensjonert for minimum 5 personer. Biovac husanlegg er kun dimensjonert for 3-4 personer, og er i tillegg ikke produsert for dagens rensekrav.

De som har andre typer minirenseanlegg, og som er eldre enn 5 år, vil få krav om at det skal tas en prøve fra utslippet fra anlegget. Dette gjøres for å sikre at minirenseanlegget fortsatt klarer rensekravene. Prøven skal tas av et nøytralt, fagkyndig firma (f.eks. rørlegger). Det kan altså ikke være leverandørens servicepersonell eller eier selv som tar prøven.     

For at anlegget skal bli godkjent må resultatene fra prøven må vise at anlegget slipper ut mindre enn 1 mg/l tot. Fosfor og mindre enn 25 mg/l BOF5.  

Infiltrasjonsanlegg:

De fleste infiltrasjonsanlegg eldre enn 30 år, vil få krav om å etablere nytt avløpsanlegg. Kommunens erfaring er at de fleste av de eldre infiltrasjonsanleggene ikke er bygget etter dagens krav. Tidligere benyttet man ofte selvfallsløsning i anlegget, i stedet for støtbelaster / pumpe. Selvfall kan føre til ujevn fordeling av avløpsvannet i filterflaten (laget hvor rensingen foregår), som kan igjen fører til at filteret blir raskere «oppbrukt». Selv om vannet renner unna i gamle infiltrasjonsanlegg, kan det hende at utslippet ikke renses godt nok før det går til naturen. Kommunen ønsker derfor å sette en grense på 30 års levetid for eldre infiltrasjonsanlegg. Dersom det i alle år har vært lite belastning på anlegget, ved at det for eksempel kun har bodd en person på eiendommen, kan det være at det kan gis dispensasjon for at anlegget fortsatt kan benyttes.

For infiltrasjonsanlegg som er mellom 5 og 30 år, vil det bli vurdert å foreta fysisk tilsyn på anlegget, i tillegg til tilsyn av utslippstillatelse og søknad. Dersom filterflaten er tett, vil vannet finnet veien opp i terrenget. Ved fysisk befaring vil man derfor se etter eventuell oppstuving av avløpsvann, og begroing av blant annet brennesle. Det kan også bli satt krav til oppgraving av deler av filter.

Infiltrasjonsanlegg som er 5 år eller yngre, vil normalt ikke få krav om utbedring eller tilsyn, så framt utslippstillatelsen er i orden, og det er gitt ferdigattest på anlegget.  

Andre avløpsanlegg:

Det finnes også andre typer avløpsanlegg. Dette kan for eksempel være biofilter for gråvann, eller filterbedanlegg. Noen eiendommer har utslipp til sjø, og har kun slamavskiller /septiktank som rensetrinn. Disse anleggene vil bli vurdert enkeltvis.