Mot slutten av april ble det satt ut et smolthjul ved trebrua i nedre del av Vigda, som inngår i et prosjekt av Norsk institutt for naturforskning. Smolthjulet er et verktøy som brukes til å fange opp og registrere fisken som vandrer i vassdraget. Prosjektet har til hensikt å måle sjøoverlevelse hos laks og sjøørret, og Vigda er en av så langt syv vassdrag i Norge som er valgt ut til å måle dette.

Mellom fire og femten prosent kommer tilbake for å gyte

Smolthjulet fanger fisken som er på tur ut i sjøen, og som forskerne merker med PIT-mreker. Dette er samme type merker som brukes på hunder og katter. For å registrere merket fisk er det også gravd ned antenner i elvebunnen som registrerer når fisken vandrer ut eller inn i vassdraget. Prosjektet er viktig for forvaltningen av laksestammer ikke bare i Vigda, men også for de andre laksevassdragene i landet, og da spesielt i Trondheimsfjorden.

Undersøkelser i et fåtall andre vassdrag har vist at sjøoverlevelse har gått ganske mye ned de siste seksti årene, og vært nede i bare et par prosent mot kanskje 20% tidligere. Så langt har prosjektet i Vigda vist at sjøoverlevelsen har variert mellom 4-5%. Det vil si at bare mellom fire og femten av 100 laksesmolt som vandrer ut i sjøen kommer tilbake for å gyte.

Smolthjulet vil stå der frem til midten av juni, og man kan tidvis se folk som jobber med å håve opp fisk å registrere fra det. Da er det bare å stoppe opp og spørre hva de holder på med. For å overvåke smolthjulet fra kontoret er det satt ut kamera, dette er det informert om med skilting på stedet.

Ellers vil vi henstille om at ingen kaster ting som stokker, stein osv ned på smolthjulet. Det kan føre til store skader på hjulet som i dag trolig ville kostet opp mot en million å produsere.

 

Under er en film om prosjektet som er filmet og redigert av Buvikingen Ole Grotbæk Heggen.

Se innslag på barne-TV om smolthjulet og forskerne som jobber på det her.

Les mer på nina.no