Teamet er bredt sammensatt og består av leder i Barn, familie og helse, fagleder psykisk helse, fagleder helsestasjon, fagleder PPT, saksbehandler i barnevern,  boveileder, konsulent barn og unge, psykiatrisk sykepleier, prest, politi og lege. Lovgrunnlaget er Lov om helsemessig og sosial beredskap.

Varslingsliste psykososialt kriseteam

Retningslinjene for teamet føyer seg inn som en del av kommunens beredskapsplan.

Målsetting for arbeidet
Teamets målsetting for arbeidet er at kriserammede ved akutte emosjonelle krisesituasjoner skal sikres adekvat hjelp, slik at risiko for varige skader blir minst mulig.
 
Ansvarsområde
Teamets ansvarsområde vil være innenfor det kommunale arbeidet i krise og sorgsituasjoner rettet mot enkeltpersoner, familier eller lokalmiljø der psykososiale påkjenninger bør bearbeides.
 
Arbeidsoppgaver
Teamets arbeidsoppgaver vil være:
  1. I en akuttfase å gi kvalifisert omsorg til de som har vært involvert i en ulykke/ krise og andre berørte.
  2. Gi opplæring til andre som gir hjelp i lignende situasjoner og støtte det frivillige engasjementet.
  3. Sørge for at Psykososialt kriseteams tiltaksplan (kalt handlingsplan) blir oppdatert en gang per år.
  4. Føre protokoll over sitt arbeid.
  5. Følge opp sorggruppearbeidet.
  6. Drive holdningsskapende arbeid i befolkningen om sorg- og krisehåndtering.
En egen handlingsplan er utarbeidet for teamet.

Folder Psykososialt kriseteam i Skaun 2016