Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret. Hensikten med tjenesten er å løse eksisterende sosiale problemer, og å forebygge at slike problemer oppstår. Retten til tjenesten er derfor uavhengig av om den som søker råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller søker eller mottar andre tjenester fra NAV. Hvis du for eksempel mottar økonomisk sosialhjelp kan råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. NAV-kontorets plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.
Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det. 

Hvem kan få råd og veiledning?
Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning på NAV-kontoret. Du må vanligvis selv ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Da vil NAV-kontoret tilby deg en samtale om din livssituasjon.
I noen tilfeller kan også NAV-kontoret på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Selv om NAV-kontoret ikke er fullt ut orientert på alle områder, kan de henvise deg videre til rett instans.

Taushetsplikt
Medarbeidere i NAV-kontoret har taushetsplikt. Du kan be om at en rådgivningssamtale blir gjennomført på et skjermet sted.

Regelverk
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17


Rundskriv Hovednr 35 - Sosialtjenesteloven § 17