Kommunestyret vedtok 13.12.18, sak 78/18, detaljregulering Naustgjerdet. Plan ID: 201504. Planområdet er på ca. 5 daa og ligger nord for fv800 mellom Børsa kirke og Børselva. Området skal benyttes til boligformål.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes: Skaun kommune, pb 74, 7358 BØRSA.

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing etter plan- og bygningslovens kap. 15 må være framsatt for Skaun kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.