Det er § 33 i vegloven som gir retningslinjer for etablering av reklamskilt langs veg.

Det skal søkes om tillatelse til å sette opp slike skilt. Langs kommunal veg gjøres dette ved å sende et enkelt søknadsbrev med kart som viser plassering og en skisse av skiltet til kommunen. Langs riks- og fylkesveger må det søkes til Statens vegvesen. Statens vegvesen kan ha egne rutiner på dette som avviker fra de kommunale.

Vegmyndigheten kan kreve ulovlig oppsatte skilt fjernet.