Alle kommuner er forpliktet til å ha reservevannforsyning til kommunens innbyggere. Dette jobber vi nå med å få på plass i Skaun.

Bakgrunn for prosjektet

Skaun kommune har fått pålegg fra Mattilsynet om å få på plass en godkjent reservevannforsyning. 

Alle kommuner er forpliktet til å ha reservevannforsyning til kommunens innbyggere. Per i dag er dette ikke på plass, derfor har Mattilsynet gitt oss pålegg om å etablere dette.

Vi har nå fullført et forprosjekt i samarbeid med Prosjektutvikling Midt-Norge og AFRY, som ble behandlet i Plan- og miljøutvalget og Formannskapet i starten av mai 2022. I forprosjektet ble ulike alternativer for gjennomføring presentert, og det ble bestemt at alternativet med overføring fra Øysand til Buvika skal realiseres. 

Prosjektet beveger seg nå inn i detaljprosjekteringsfasen, og i den forbindelse vil det i tiden som kommer foregå ytterligere grunnundersøkelser i Buvika. Grunneierne som blir berørt av dette, vil bli kontaktet direkte av kommunen. 

 

Siden oppdateres fortløpende.