Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig og søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen.

Merk at det ved riving (og rehabilitering) av bygninger over 100 m2 skal utarbeides avfallsplan. Skjema for sluttrapport finner du her; se blankett nr. 5178.

 

Unntatt søknadsplikt

Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 nevner en rekke tiltak som er unntatt fra søknadsplikt vedrørende riving.

Tiltakshaver har ansvar for at rivingen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at tiltaket ikke kommer i strid med annet regelverk.

 

Riving eller ødeleggelse av bevaringsverdige bygg uten tillatelse, kan føre til overtredelsesgebyr

Dersom bygningen som skal rives kan være bevaringsverdig må denne under ingen omstendigheter rives før tillatelse er gitt. Dersom dette skjer vil det kunne føre til bøter for de ansvarlige.

Før det kan gis tillatelse for riving av bygg som kan være bevaringsverdig vil ikke søknaden kunne bli behandlet før bygningens status er avklart. Opplysninger fra for eksempel eier, lokale historielag og kulturminnemyndigheter vil bidra til å klargjøre byggets verdi. SEFRAK-registreringer kan indikere at bygningen er bevaringsverdig.  

For informasjon om SEFRAK-registrerte bygg se her