Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak forkortes SLT, og er en modell for samarbeid mellom ulike instanser. Hensikten med SLT-modellen er god flyt av kunnskap, ressurser og oppgaver mellom instansene. Viktige samarbeidspartnere er skolene, politiet, helsestasjonen, ungdomsklubben, psykisk helse og rus, NAV, barnevern, frivilligheten og næringsliv.

Organisering

SLT-arbeidet i Skaun kommune er organisert i tre nivåer:

  1. Styringsgruppe
    Kommunedirektørens strategiske ledergruppe og SLT-koordinator
  2. Koordineringsgruppe
    Enhetsleder ved Barn, familie og helse, enhetsleder ved NAV Skaun, enhetsleder Kultur, fritid og frivillighet, , rektor ved Skaun ungdomsskole, politikontakt og SLT-koordinator
  3. Ressursgrupper
    Personer eller grupper som er i direkte kontakt med barn og unge, for eksempel MOT-koordinator, fritidsklubbansvarlig, helsesykepleiere, ruskonsulenter (osv).

SLT-koordinatoren har ansvaret for framdriften i arbeidet.

Politiråd

Politirådet er et samarbeidsforum mellom øverste administrative ledelse i Skaun kommune, øverste politiske ledelse og lokalt politi.

Politirådet skal være en strategisk arena for det lokale kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeidet i Skaun. Formålet med politirådet er å utveksle informasjon, etablere felles situasjonsforståelse og få kunnskap som er av betydning for prioriteringer, strategiske beslutninger og tiltak som foretas i kommunen og i politiet.

De som deltar i Politiråd i Skaun er ordfører, kommunedirektør, politistasjonssjef, politikontakt, kommunalsjef Helse og mestring, kommunalsjef Oppvekst, enhetsleder Barn, familie og helse, enhetsleder Kultur, fritid og frivillighet, leder Skaun ungdomsråd, leder HOKU og SLT-koordinator.

Det skal avholdes minimum tre politirådsmøter hvert år ved Skaun rådhus. Ved behov kan politirådet ha flere møter. SLT-koordinator er sekretær for Politiråd.