Signert heltidserklæring

Forrige uke signerte ordfører Gunn Iversen Stokke i Skaun ei lokal heltidserklæring for helsesektoren. Erklæringen signeres også av representanter for kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal, samt Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta, og inneholder retningslinjer for helsesektoren i kommunene, med det mål å arbeide for en heltidskultur.

De sentrale partene, gjennom KS, Norsk Sykepleierforbund (NSF), fagforeningen og Delta har undertegnet en heltidserklæring for å intensivere arbeidet med å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. De lokale partene i Melhus, Skaun og Midtre Gaultdal kommuner ønsker gjennom ei lokal heltidserklæring/lokale retningslinjer å tydeliggjøre deres ansvar og muligheter for å bygge og styrke en lokal heltidskultur innenfor helse- og omsorgstjenestene.

For å lykkes i å utvikle en heltidskultur, er det avgjørende med et godt samarbeid mellom de folkevalgte, ledere, organisasjonenes tillitsvalgte og ansatte i kommunene.

Målsetningene med et felles forpliktende arbeid for en heltidskultur er å:

  • Sikre kvalitet i tjenestene
  • fremme kommunene som attraktive arbeidsgivere
  • mobilisere ubenyttet, kompetent arbeidskraft
  • fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, med fokus på ledelse og medarbeiderskap
  • teste ut alternative arbeidsordninger, først gjennom piloter i 2021, deretter innenfor hele tjenesteområdet fra 2021/2022
  • innen 2025 skal minimum 50% av ansatte som arbeider i turnus ha 100% stilling
  • nye arbeidstidsordninger skal ivareta kontinuitet, kapasitet, kvalitet og kompetanse for døgnkontinuerlig drift. Arbeidstidsordninger skal ivareta behovet for en organisering av arbeidet som bidrar til å redusere faren for smittespredning.

Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse

KS arbeidsgivermonitor 2019 viser at 50% av kommunene beskriver det som meget utfordrende å rekruttere til sykepleierstillinger. Kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal har opplevd utfordringer med å trekke søkere til utlyste sykepleierstillinger, og dette forventes etter hvert å gjøre seg gjeldende også når det gjelder annet helsepersonell. De tre kommunene jobber derfor med et interkommunalt rekrutteringsprosjekt innenfor helse, finansiert av Statsforvalteren i Trøndelag. Samarbeidet tar form av et hovedprosjekt med fem tilhørende delprosjekter, og vil gjennomføres i 2021-2023.

Prosjektet utgjør for kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal en betydelig satsning på helse- og omsorgssektoren som skal sikre nivå på framtidens tjenesteleveranser. Hensikten med prosjektet er også å systematisk arbeide med heltidskultur, faglig utvikling, veiledningssystem, lønns- og arbeidsvillkårspolitikk samt kommunikasjon og omdømmebygging, som samlet og hver for seg skal bidra til økt rekruttering av helsepersonell generelt og sykepleiere spesielt til kommunene.