Skaun kommune som lokal viltmyndighet har ansvar for at viltlovens § 48 følges, samt at bestemmelsene i Lov om dyrevelferd §4 blir ivaretatt, i forbindelse med påkjørsler av vilt i trafikken og annet fallviltarbeid. Det er svært viktig at det meldes ifra umiddelbart etter viltpåkjørsler. Det er viktig at det varsles om dyr med unormal adferd eller skade. Skaun kommune har en ettersøksgruppe som er tillagt oppgaven å drive ettersøk etter, eller avliving av, skadet/påkjørt vilt.  

Ved påkjørt dyr eller skadet/sykt vilt:

Ring teknisk vakt tlf 992 47 447 eller politiet tlf 02800 som formidler kontakt til rette vedkommende.

  • Gi en god beskrivelse av stedet
  • Merk stedet godt - med farget bånd, refleksvest, plastpose eller lignende
  • Opplys om dyreart – gjerne kjønn og alder (der det er mulig, eks. storvilt)
  • Oppgi navn, adresse og telefonnummer på den som melder skaden

Formål og omfang

Etter viltlovens § 48 er skadet hjortevilt og bever som må avlives, og hjortevilt og bever som felles som skadedyr, kommunens eiendom. Kommunen skal videre sørge for å ta vare på skadet vilt, og vilt som felles som skadedyr. For å følge opp dette skal kommunen sørge for at hjortevilt som er skadet ved påkjørsel av motorkjøretøyer, under jakt eller på annen måte, ettersøkes og om nødvendig avlives. Dyrevernloven § 12 sier at dyr ikke skal lide unødvendig.

Fjerning av dødt vilt som ligger på vei og jernbane er veimyndighetenes og jernbaneverkets oppgave (grunneier). I de fleste tilfeller må det meldes fra for å få viltet fjernet.