Skatteutvalget

Skatteutvalget

Hva er skatteutvalget?
Skatteutvalget består av tre medlemmer valgt av kommunestyret. Utvalget har innenfor visse rammer myndighet til å ettergi skatt og/eller renter og omkostninger.

Skatteutvalget har 1-2 møter i året – avhengig av saksmengden.Sender du søknad om ettergivelse, vil du motta et foreløpig svar i løpet av 14 dager.
Skatteavdelinga har utarbeidet informasjon om lovgrunnlaget for ettergivelse av skatt på grunnlag av billighet - saker som avgjøres i skatteutvalget.

Hovedregelen er at all skatt som er utlignet skal betales, det stilles derfor særs strenge vilkår for nedsettelse av skatt, Skattebetalingsloven ?1. Ønsker du informasjon, ta kontakt med kommunens skatteavdeling.

Søknadsprosedyre og saksbehandling
Søknad skal fremmes for den som er ansvarlig for innkreving av den aktuelle skatten, altså skatteoppkreveren i den kommunen du skylder skatt. Skylder du til Skaun kommune, skal søknaden sendes hit.
Søknadsskjema fåes ved henvendelse til skatteavdelinga.
Søknaden avgjøres av skatteoppkreveren (kommunekassereren), skatteutvalget, skattefogden eller Skattedirektoratet, avhengig av hva og hvor mye som søkes ettergitt.

Søknaden sendes uansett kemnerkontoret for Midtre Gauldal, Skaun og Melhus som forbereder saken for overordnet instans.

Følgende opplysninger skal være med i søknaden:

· søkerens navn, stilling/yrke og sivilstand
· søkerens inntekt, og eventuelt ektefellens/samboerens inntekt de siste to år
· antall forsørgede, og deres alder
· kopi av selvangivelse for de siste to år
· opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnsligning
· angivelse av hvilke krav som søkes ettergitt
· dokumentasjon for de forhold som anføres som billighetsårsak og -virkning

Alle opplysninger bør, så langt det er mulig, dokumenteres.

Søknaden sendes til:

Kemnerkontoret for Midtre Gauldal, Skaun og Melhus
Rådhusveien 2
7224 Melhus

Telefaks: 72 85 80 86

Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });