Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for skoleskyssen for alle elevene i grunnskolen i fylket. Dette gjelder når distansen mellom hjem og skole er over 2 km for elever i 1.årstrinn og 4 km for resten av grunnskolelelevene. Ansvaret gjelder også for friskoler som får statstøtte. AtB administrerer skyssen for fylkeskommunen. Les mer om t:kort, skoleskyss og skyssrettigheter her.

Her finner du retningslinjer for gunnskoleskyssen i Trøndelag

Er du i tvil om skyssrettigheter kan du beregne distansen mellom hjem og skole ved å bruke skyssberegneren

Skyss ved delt bosted

Elever som bor like mange, eller inntil 60/40 prosent av ukedagene i to hjem, kan ha rett til skoleskyss på grunn av avstand til begge foreldrenes adresser, jf. § 7-1. Botid som er skjevere fordelt betraktes ikke som likeverdig, og i slike tilfeller har eleven eventuelt bare rett til gratis skyss innen skolekretsen.

Botiden dokumenteres med egenerklæring i søknad signert av begge foreldre, og må være forutsigbar og regelmessig med tanke på dimensjonering av skyssopplegg.

Dersom ett av to likeverdige bosted ligger langt fra nærskolen må det påregnes en mer komplisert reisekjede med lenger reise, vente- og omstigningstid og flere bussbytter enn om begge bosted var i rimelig nærhet til hverandre og elevens nærmiljø. Vurderinger knyttet til forsvarlig reisetid kan avgrense retten til gratis skoleskyss ved delt bosted, jf. Udir 3-2009 kap. 4.

Sikringsskyss - særlig vanskelig eller farlig skoleveg

Søknad om sikringsskyss for strekninger der dette fra før ikke er vedtatt, sendes kommunen. Søknadsskjema finner du her: Skoleskyss - alle søknadsskjema